Javascript is uitgeschakeld in uw browser. Deze website gebruikt javascript voor alle zoek en filter functionaliteit. Zet javascript aan voor de beste gebruikers ervaring.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden T.H.O. OUDSHOORN B.V.
 
ARTIKEL 1 DEFINITIE
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder "koper (of opdrachtgever)" verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan en onder "verkoper (of opdrachtnemer)", Technische handelsonderneming Oudshoorn B.V.
 
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 
ARTIKEL 3 OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN
1 Offertes van verkoper zijn geldig gedurende twee weken na de datum van de offerte doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2 Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de verkoper onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3 Een overeenkomst komt tot stand doordat een order door verkoper schriftelijk wordt bevestigd dan wel wordt uitgevoerd.
4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 
ARTIKEL 4 PRIJS
1 Opgegeven prijzen gelden voor levering af Woerden en zijn exclusief omzetbelasting en afzonderlijk in rekening te brengen verpakking.
2 Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.
 
ARTIKEL 5 (AF)LEVERING
1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2 Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.
3 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4 De door verkoper te leveren zaken reizen te allen tijde voor rekening en risico van koper. Indien de koper geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is verkoper vrij in de keuze van vervoer.
 
ARTIKEL 6 AFNAMEVERPLICHTING
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 
ARTIKEL 7 RECLAMES
1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de garantieduur schriftelijk te melden aan verkoper.
4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane order bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
 
ARTIKEL 8 BETALING
1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het  tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.
 
ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1 De door de verkoper geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de koper navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomst is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2 Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigd per dag.
4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
ARTIKEL 10 GARANTIE
1 Voor zaken die door verkoper worden betrokken van fabrikanten en toeleveranciers en zonder verdere bewerking of behandeling worden doorgeleverd aan kopers, geldt de garantie die daarop door de betreffende fabrikant of toeleverancier wordt verleend. Garantie-aanspraken betreffende voornoemde zaken zullen door verkoper worden doorgeleid naar de fabrikant of leverancier, aan wiens oordeel verkoper zich zal mogen referen. 
2 Terzake van door verkoper/opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- en revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.
3 Verkoper garandeert in alle overige gevallen gedurende een periode van 3 maanden na aflevering/installatie dat de door haar verkochte zaak vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel 11. 
5 De garantie vervalt indien koper werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruikt danwel doet of laat gebruiken.
6 Indien verkoper ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van de verkoper.
7 Het beweerdelijk niet nakomen door de verkoper/opdrachtnemer van haar garantieverplichtingen ontslaat de koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
8 Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper/opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper/opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.
 
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het faktuurbedrag. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.
 
ARTIKEL 12 OVERMACHT
Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor niet- of niet-tijdig nakomen van de overeenkomst, in het geval dit niet (tijdig) nakomen direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door, of voortvloeit uit overmacht. Overmacht omvat, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: besluiten en maatregelen van enige overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekorten, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebreken of vertraging in vervoer, niet, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van verkoper. Indien een toestand van overmacht gedurende meer dan zes maanden aanhoudt, zal verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen voorzover het zaken betreft die nog niet zijn afgeleverd.
 
ARTIKEL 13 INSOLVENTIE
Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 
ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
1 Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. 
2 Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.
 
ARTIKEL 15 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
Woerden, juni 1996

Finparts.nl

Jaap Bijzerweg 18.1
3446 CR Woerden
Holland
Tel:  0255-519919
Fax: 0255-514567